• 10.12.2023 Pazar
    • USD Alış : , USD Satış :
    • EUR Alış : , EUR Satış :
    • SAR Alış : , SAR Satış :ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen "KOD 01 Adana Robotik ve Kodlama ?enli?i"nde, ö?renciler taraf?ndan yap?lan yakla??k 600 proje kat?l?mc?lar?n be?enisine sunuldu.

Adana Valili?i himayesinde, ?l Milli E?itim Müdürlü?ünce düzenlenen ?enlik, Yüre?ir Kapal? Spor Salonu'nda gerçekle?tirildi.

Kent genelindeki özel okul, ilkokul, ortaokul ve lise ö?rencilerinin robotik ve kodlama alan?nda yapt?klar? 600 projeleri, kat?l?mc?lar?n be?enisine sunuldu.

Adana Valisi Süleyman Elban, programda yapt??? konu?mada, projede ö?rencilere destekte bulunanlara emekleri için te?ekkür ederek, ?öyle konu?tu:

"4 endüstri devrimini ?skalam???z ama art?k yeni bir endüstri devrimini, yeni bir teknolojik devrimini pas geçmeye hakk?m?z, ?ans?m?z yok. Onun için bizim bunu yakalamam?z ve muas?r medeniyet seviyesinin üzerine ç?kabilmemiz için dijital teknoloji konusunda ülke olarak söz sahibi olmam?z gerekiyor. Bunun için sizlerin yapt??? bu çal??malar, muas?r medeniyetler seviyesini yakalama konusundaki bu gayretlerimiz hem ilimizde çok önemli bir çal??may? ortaya koyacak hem de ülkemizdeki sizlerin di?er karde?lerinize de önemli bir örnek te?kil edece?ini dü?ünüyorum."

?l Milli E?itim Müdürü Ya?ar Koçak da projeyle, gelece?in kod yazar? bireylere katk?da bulunarak, yerli ve milli pek çok yaz?l?m?n ve yaz?l?mc?n?n yeti?mesine imkan sa?layacak ortamlar olu?turduklar?n? ifade etti.

Çocuklar?n ald?klar? e?itim sayesinde teknolojiyi sadece tüketen bireyler de?il, ayn? zamanda bili?im ve üretim becerisine sahip, dünyayla yar??an bireyler olaca??na dikkati çeken Koçak, projede eme?i geçen ö?renci ve aileleri ile ö?retmenlere te?ekkür etti.

Konu?malar?n ard?ndan Vali Elban, Milli E?itim Müdürü Koçak ve di?er protokol üyeleri, alan? gezerek ö?rencilerden projeleri hakk?nda bilgi ald?.

15.06.2022