• 04.12.2022 Pazar
    • USD Alış : , USD Satış :
    • EUR Alış : , EUR Satış :
    • SAR Alış : , SAR Satış :Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atik topladilar

- Büyük?ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba?kan? Mahir Çiçek: - "Caretta caretta ve ye?il deniz kaplumba?as? yuvalar?n?n oldu?u kumsallar? at?klardan ar?nd?r?yoruz, sahillerimizi onlar için de koruyoruz"

HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay'?n 158 kilometrelik sahili, y?l?n 8 ay?nda 692 ton at?ktan ar?nd?r?ld?.

Hatay Büyük?ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba?kanl??? ekipleri, çevre kirlili?ine kar?? mavi sularda ve kumsallarda birçok kez temizlik çal??mas? yapt?.

Arsuz, Dörtyol, Erzin, ?skenderun, Payas, Samanda? ve Yaylada?? ilçelerini kapsayan 158 kilometrelik sahil ?eridinde görev alan 80 personel, iki deniz yüzeyi temizlik teknesi, iki deniz at?k toplama arac? ve iki kum eleme makinesiyle toplad?klar? at?klar?n do?aya kar??mas?n? önledi.

Ekipler, bu y?l?n 8 ay?nda sahillerden ar?nd?rd??? 692 ton çöpü Gökçegöz Kat? At?k Bertaraf Tesisine ula?t?rd?.

- "Denize at?lan çöpler canl?lar?n hayat?n? olumsuz etkiliyor"

Büyük?ehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba?kan? Mahir Çiçek, AA muhabirine, kentte son 7 y?lda sahil ve kumsallardan toplanan 5 bin 734 ton at???n bertaraf edildi?ini söyledi.

Mavi sulardan araç lasti?i, ayakkab?, k?yafet ve pet ?i?e gibi farkl? türlerdeki at?klar?n ç?kar?ld???n? belirten Çiçek, plastiklerden sonra en fazla kar??la?t?klar? çöpün bebek bezi oldu?unu dile getirdi.

Çiçek, personelin sahil temizli?ini her gün yapt???n? ifade ederek, "Denize at?lan çöpler canl?lar?n hayat?n? olumsuz etkiliyor. Denizlerimizi korumak ve gelecek ku?aklara temiz bir dünya b?rakmak için çal??malar?m?za ara vermeden devam edece?iz." dedi.

At?klar?n yakla??k yüzde 80'inin insan kaynakl? oldu?una dikkati çeken Çiçek, çöplerin, deniz canl?lar?n?n ya?am?n? tehlikeye att???n? anlatt?.

Çiçek, turizm kenti Hatay'?n, caretta caretta ve ye?il deniz kaplumba?as? yuvalar?na da ev sahipli?i yapt???n? vurgulayarak, ?öyle konu?tu:

"Canl?lar?n yuvalama, yavrular?n?n da denize ula?ma dönemlerinde sahilde rahat ?ekilde hareket etmeleri için temizlik çal??malar?m?zda hassasiyet gösteriyoruz. Caretta caretta ve ye?il deniz kaplumba?as? yuvalar?n?n oldu?u kumsallar? at?klardan ar?nd?r?yoruz, sahillerimizi onlar için de koruyoruz. K?y? temizlik ekiplerimiz ve teknedeki görevlilerimiz günde ortalama 3 ton at?k topluyor. Y?l?n 8 ay?nda denizden ve sahillerden 692 ton at?k topland?."

27.09.2022