• 28.01.2023 Cumartesi
    • USD Alış : 18.7721, USD Satış : 18.8473
    • EUR Alış : 20.4258, EUR Satış : 20.5076
    • SAR Alış : 4.9661, SAR Satış : 5.0503Hatay´da 270 bin tonun üzerinde zeytin rekoltesi bekleniyor

HATAY (AA) - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Hatay'da hasat devam ediyor.

Yakla??k 16 milyon zeytin a?ac?na sahip kentte, geçen y?l 120 bin ton rekolte elde edildi.

?klim ?artlar?n?n elveri?li seyretmesi sayesinde bu y?l ürün verimi artt?.

?l Tar?m ve Orman Müdürü Ergün Çolako?lu, AA muhabirine, Hatay'?n, co?rafi yap?s? ve iklim özellikleriyle her türden bitkisel üretimin yap?labildi?i önemli merkezlerden biri oldu?unu söyledi.

Hatay'?n yakla??k 275 bin 578 hektar olan tar?m arazisinin yüzde 18'inde zeytin üretimi yap?ld???n? ifade eden Çolako?lu, elde edilen zeytinlerin büyük k?sm?n?n ya?l?k, kalan?n da salamura ve sofral?k olarak de?erlendirildi?ini belirtti.

Çolako?lu, zeytin üretimiyle Türkiye'de 7'nci s?rada yer alan Hatay'da bu y?l 270 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini bildirdi.

Çolako?lu, kentte yeti?tirilen zeytinlerin aromas? ve kalitesi dolay?s?yla Orta Do?u ve Avrupa ülkelerinden de talep edildi?ini dile getirdi.

Zeytin üreticisi Mehmet Ali Geçmi? de hasad?na ba?lad?klar? zeytinde bu y?l rekolteden memnun olduklar?n? kaydetti.

05.11.2022