• 04.03.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 31.2173, USD Satış : 31.3424
    • EUR Alış : 33.7561, EUR Satış : 33.8913
    • SAR Alış : 8.2674, SAR Satış : 8.4074Samandag Belediye Baskani Eryilmaz, ilçede yapilan çalismalari anlatti

HATAY (AA) - Samanda? Belediye Ba?kan? Refik Ery?lmaz, ilçenin çehresinin yava? yava? de?i?ti?ini ve bu de?i?imin devam edece?ini bildirdi.

Ery?lmaz, bir restoranda düzenlenen toplant?da, göreve geldikten sonra yapt?klar?n? ve yap?lacaklar? anlatt?.

Belediyeyi kurumsal kimli?ine kavu?turduklar?n? ifade eden Ery?lmaz, "Samanda?’?n çehresi yava? yava? de?i?iyor ve de?i?meye de devam edecek. Maddi imkans?zl?klara ra?men ?u anda devam eden ve haz?rlad???m?z çok önemli projelerimiz var. Önemli olan imkans?zl?klar içinde bu memlekete bir hizmet yapmak. Tasarruf yap?yoruz, ?effaf bir yönetim ve hesap verebilen bir yönetim anlay??? içindeyiz. Bunlar çok önemli. Geldi?imiz günden bugüne belediye gider tablomuzu payla??yoruz. Belediyede israf? önleyerek kay?p kaça?? önleyerek hizmet yap?yoruz." dedi.

Ery?lmaz, k?sa süre içinde ilçenin imar plan? sorununu da çözmü? olacaklar?n? sözlerine ekledi.

07.11.2022