• 29.11.2023 Çarşamba
    • USD Alış : , USD Satış :
    • EUR Alış : , EUR Satış :
    • SAR Alış : , SAR Satış :Kibar Gönüllüleri´nden Hatay´a ana sinifi

HATAY (AA) - Sosyal sorumluluk faaliyetlerini Kibar Gönüllüleri çat?s? alt?nda bulu?turan Kibar Holding, Hatay'?n ?skenderun ilçesinde tam donan?ml? ana s?n?f? açt?.

Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayaba??, K?l?ç Ali Pa?a ?lkokulu'ndaki aç?l??ta, kendileri için anlaml? bir gün oldu?unu söyledi.

Gelece?in mimar? çocuklar için çal??t?klar?n? aktaran Kayaba??, ?öyle devam etti:

"Bu sene 50. y?l?m?z? kutluyoruz. Çal??malar?m?za hep bu bak?? aç?s?yla yön verdik. Detayl? bir fizibilite çal??mas?ndan sonra yakla??k 4 y?l önce devreye ald???m?z Kibar Gönüllüleri Projesi ile e?itim ve çocuk alanlar?n? önceliklendirerek, bu alanda f?rsat e?itli?ine imkan sa?lamay? kendimize hedef edindik. Bugün de bu hedefe hizmet edecek çok güzel bir projeyi hayata geçirmi? olman?n gururunu ya??yoruz. Gönüllülerimizin özverili çal??malar? sonunda ?skenderun'da bir ilk olma özelli?i ta??yan tam donan?ml? ana s?n?f? kazand?r?yoruz. Örnek te?kil edecek ana s?n?f?m?z müzik, kitap, sanat, fen, masal oyuncaklar? gibi her biri çocuklar?m?z?n geli?imine büyük katk? sa?layacak birimlerden olu?uyor."

Hatay ?l Milli E?itim Müdürü Seyit Ali Büyük de ana s?n?f?n?n aç?lmas?nda katk? sa?layanlara te?ekkür etti.

Konu?malar?n ard?ndan ?skenderun Kaymakam? Murat Sefa Demiryürek, Kibar Holding Üst Yöneticisi Haluk Kayaba??'na katk?lar? için plaket verdi.

Daha sonra ana s?n?f?n?n aç?l?? kurdelesi kesildi.

Programa, ?skenderun Belediye Ba?kan? Fatih Tosyal? ile ?lçe Milli E?itim Müdürü Ali Haytaz da kat?ld?.

23.11.2022