• 28.03.2023 Salı
    • USD Alış : 19.0546, USD Satış : 19.1310
    • EUR Alış : 20.5109, EUR Satış : 20.5930
    • SAR Alış : 5.0379, SAR Satış : 5.1233Hatayli kadin girisimci ödünç tohumla basladigi safran üretiminde ihracat hedefliyor

Hatay'?n Yaylada?? ilçesinde, ödünç ald??? safran tohumuyla 6 y?l önce üretime ba?layan 52 ya??ndaki Münevver Ezelsoy, yurt d??? pazar?na aç?lmak istiyor.

HATAY (AA) - Turfanda Mahallesi'nde ya?ayan 6 çocuk annesi giri?imci kad?n, bir tar?m seminerinde gördü?ü safran üretimine merak sard?.

Ürünün yeti?tiricili?iyle ilgili ara?t?rma yapan Ezelsoy, tan?d???ndan ald??? ödünç 100 kilogram safran so?an?yla 500 metrekarede deneme ekimi yapt?.

Ezelsoy, bölge iklimine uyum sa?layarak büyüyen safrandan yakla??k 350 kilogram tohum elde etti.

Ald??? 100 kilogram tohum borcunu ödemesinin ard?ndan Ezelsoy, 15 dekar alanda ba?lad??? yeti?tiricilikte bu y?l 1,5 kilograma yak?n hasat gerçekle?tirdi.

Mahallesindeki kad?nlara da tohum deste?inde bulunarak safran yeti?tiricili?ine te?vik eden Ezelsoy, ürününü yurt d???na ihraç etmeyi hedefliyor.

"Organik olarak yeti?tiriyorum"

Giri?imci Münevver Ezelsoy, AA muhabirine, merakla ve ödünç tohumla ba?lad??? safran üretimini büyük keyifle sürdürdü?ünü söyledi.

E?inin yurt d???nda çal??t???n? ve en büyük yard?m? çocuklar?ndan gördü?ünü aktaran Ezelsoy, safran sayesinde aile bütçesine ciddi katk?da bulundu?unu belirtti.

?u an 15 dekar alanda üretimini sürdürdü?ünü dile getiren Ezelsoy, elde etti?i tohumlardan bir k?sm?n? mahallesindeki üç kad?na vererek onlar?n da bu i?e girmesini sa?lad???n? dile getirdi.

Ezelsoy, ürünlerini do?al ve hiçbir kimyasal kullanmadan yeti?tirdi?ini anlatarak, ?öyle devam etti:

"Organik yeti?tiriyorum. Bununla ilgili sertifika da ald?m. Bundan sonraki amac?m, ürünün yurt d??? pazar?nda yer almas?. Tabii ki kolay olmayacak. Risk al?nmadan ba?ar? sa?lanmaz. Bu i?e sadece para kazanmak için bakm?yorum. ?nsanlara faydal? olmak, rehberlik edebilmek bana göre daha büyük zenginliktir. ?u an devletimizin tohum deste?iyle mahallemizde 8 ki?i safran üretmeye ba?lad?. Amac?m tüm üreticilere i?i ö?retip, tek bir kalite üzerinden giderek yurt d??? pazar?na aç?lmak."

Ezelsoy, safran?n gram?n? da 100 liradan kozmetik ve ilaç firmalar?na satt???n? belirterek, sosyal medya üzerinden ba?lant? kurdu?u yurt d???ndaki baz? firmalara ürününden numune gönderdi?ini ve olumlu geri dönü?ler ald???n? da sözlerine ekledi.

 

Muhabir: Erdal Türko?lu

17.12.2022