• 04.03.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 31.2173, USD Satış : 31.3424
    • EUR Alış : 33.7561, EUR Satış : 33.8913
    • SAR Alış : 8.2674, SAR Satış : 8.4074Hatay´da künefeciler yilbasi sofralarini tatlandirmak için fazla mesai yapiyor

- Künefeciler Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Rag?p Bekfilavio?lu: - "Tatl?y? ?ehir d???ndaki mü?terilere ?oklanm?? pakette ve yan?nda ?erbetiyle gönderiyoruz"

HATAY (AA) - SAL?M TA? - UNESCO'nun gastronomi alan?ndaki "Yarat?c? ?ehirler A??"nda yer alan Hatay'da, künefe ustalar? y?lba?? öncesinde tescilli tatl?ya artan talebi kar??lamak için çal??malar?n? yo?unla?t?rd?.

Mutfa??ndaki ürün çe?itlili?iyle ad?ndan söz ettiren Hatay'da, 2008'de co?rafi i?aret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini satan i?letmelerde yeni y?l tela?? ba?lad?.

Tatl?y?, tel kaday?f?n aras?na koyduklar? özel tuzsuz peyniri, tereya??yla k?zart?p üzerine ?erbet dökerek haz?rlayan ustalar, artan sipari?leri yeti?tirmek için u?ra??yor.

??letmeler, y?lba?? sofralar?na lezzet katacak ürünlerini ?ehir d???ndaki mü?terilerine ise kargoyla ula?t?r?yor.

- "?oklanm?? pakette ve yan?nda ?erbetiyle gönderiyoruz"

Künefeciler Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Rag?p Bekfilavio?lu, AA muhabirine, UNESCO'nun gastronomi alan?ndaki "Yarat?c? ?ehirler A??"nda yer alan Hatay'?n, Antakya künefesiyle an?ld???n? söyledi.

Esnaf?n özel günlerde daha fazla hareketlendi?ini belirten Bekfilavio?lu, "Yeni y?l öncesi sat??lar?m?z artm?? durumda. Yurt içinden daha fazla künefe talebi al?yoruz. Ürünleri kargoyla her yere gönderiyoruz." dedi.

Bekfilavio?lu, künefelerin lezzetini korumas? için özel ?ekilde paketlendi?ini ifade ederek, "Tatl?y? ?ehir d???ndaki mü?terilere ?oklanm?? pakette ve yan?nda ?erbetiyle gönderiyoruz. Künefe, f?r?nda ?s?t?ld?ktan sonra üzerine ?erbet dökülerek tüketilebiliyor." diye konu?tu.

- "Künefemizi tesciline uygun yap?yoruz"

Künefeci Fatih Uzunparmak da sat??lar?n geçen y?lba??na göre art?? gösterdi?ini aktard?.

Türkiye'nin farkl? bölgelerine kargoyla tatl? ula?t?rd?klar?n? dile getiren Uzunparmak, "Genellikle ?zmir, Ankara, ?stanbul, Bal?kesir, Bursa, Antalya'ya künefe gönderiyoruz. Künefemizi tesciline uygun ?ekilde yap?yoruz, asl?n? ya?atmak için u?ra??yoruz. Kalitemizden ödün vermiyoruz. Hatay'daki bütün künefecilerde bugünlerde a??r? yo?unluk var." ifadesini kulland?.

Tatl? ustas? Muhammed Dalgaç, sipari?leri kar??lamak için yo?un ?ekilde çal??t?klar?n? belirterek, ?unlar? kaydetti:

"Allah'a çok ?ükür yakla?an y?lba?? öncesi i?lerimiz çok iyi, fazla sipari?imiz var. Hareketli günler ya??yoruz. Hem i? yerine gelip künefe alanlar hem de kargoyla ürün ula?t?rd?klar?m?z oluyor. Künefemizin y?lba?? sofralar?n? süsleyecek olmas?ndan mutlu ve memnunuz."

29.12.2022