• 04.12.2022 Pazar
    • USD Alış : 18.5973, USD Satış : 18.6718
    • EUR Alış : 19.5866, EUR Satış : 19.6651
    • SAR Alış : 4.9135, SAR Satış : 4.9967Tarim ve Orman Bakani Vahit Kirisci, Hatay´da pamuk hasat etti:

- "(Mazot ve gübre deste?i) Daha önce 76 lira olan dekar ba?? deste?imiz 271 lira gibi bir düzeye ç?km?? olacak. Yüzde 256'l?k, yakla??k 3,5 kat art?? hay?rl? u?urlu olsun" - "Mevcutta bu?day, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikal? tohum deste?imiz dekar ba??na 24 lira. ?imdi biz bunu dekar ba??na 50 liraya ç?kard?k"

HATAY (AA) - Tar?m ve Orman Bakan? Vahit Kiri?ci, pamukta mazot ve gübre deste?inin dekar ba??na 76 liradan 271 liraya ç?kar?ld???n? belirterek, "Yüzde 256'l?k, yakla??k 3,5 kat art?? hay?rl? u?urlu olsun." dedi.

Kiri?ci, Antakya ilçesi Reyhanl? yolundaki 150 dekarl?k pamuk tarlas?nda hasada kat?ld?. Bakan Kiri?ci önce biçerdöverle, daha sonra elle pamuk hasat etti.

Hasad?n ard?ndan konu?an Kiri?ci, Hatay'?n, Çukurova'da bulunan önemli bir tar?m kenti oldu?unu söyledi.

Bakan Kiri?ci, dünya pamuk üretiminin yüzde 80'inin Türkiye'nin de içinde yer ald??? 7 ülke taraf?ndan yap?ld???n? dile getirdi.

Türkiye'nin pamuk üretiminde 7'nci, verimde ise 3'üncü s?rada bulundu?unu aktaran Kiri?ci, "?thalat yap?yoruz. Tekstil sektörümüz var. Kaç?n?lmaz olarak ihtiyac?m?z?n tamam?n? üretemedi?imiz için ithal ediyoruz. Bu manada da dünya genelinde 5'inci s?raday?z. Fakat bir taraftan da ihracat?m?z var. Bu konuda da 11'inci s?rada oldu?umuzu belirtmek isterim. 2020-2021 pazarlama y?l? için çi?it yeterlilik oran?m?z yüzde 103,7 gibi oldukça yüksek. 2021 y?l?nda üretimimiz 2 milyon 250 bin tondu. Bu y?l?n TÜ?K birinci tahminine göre de bir önceki y?la göre yüzde 11,1 artarak 2,5 milyon ton düzeyinde bir üretim bekledi?imizi belirtmek istiyorum." diye konu?tu.

Bakan Kiri?ci, Hatay'daki pamuk üretim rakamlar?na da de?inerek, "2021 y?l?nda Hatay'da 389 bin 619 dekar ekim alan?ndan dekarda ortalama 539 kilogram verimle 210 bin 102 ton ürün elde edilmi?tir. Ülkemizdeki pamu?un yüzde 9,3 gibi önemli bir bölümü. Yani yakla??k yüzde 10'u burada üretilmektedir. 2022 y?l?nda dekardan ortalama 500 kilogram verim ile 277 bin tonluk üretim bekledi?imizi de belirtmek isterim." ifadelerini kulland?.

- Dekar ba??na destek 76 liradan 271 liraya ç?kt?

Desteklemelerle ilgili bilgi veren Kiri?ci, sözlerini ?öyle sürdürdü:

"Bakanl?k olarak çay, f?nd?k, bu?day, arpa, m?s?r, çeltik, üzüm gibi pek çok üründe aç?klamalar?m?z oldu. Bunlara ili?kin desteklemelerimizi de?erli üreticilerimizle, kamuoyumuzla payla?t?k. ?imdi bugün de özellikle bizim mazot ve gübre deste?i noktas?nda 2022 ürünüyle ilgili bunu da buradan güzel ilimizden, Hatay'?m?zdan çiftçilerimizi de ilgilendiren bu konuyu payla?al?m istiyoruz. Öncelikle 2021 y?l?ndaki rakamlar? bir hat?rlatma aç?s?ndan ifade etmek isterim. Mazot için dekara 68 lira, gübre için 8 lira olmak üzere toplamda 76 lira bölü dekar üzerinden destekleme ödemeleri yap?ld?. Yeni öngörülen destek 2022 y?l? hasad?nda ödenecek olan bir destek bu, 68 lira olan mazot deste?imiz 250 lira olacak. 8 lira olan gübre deste?i 21 lira olacak. Dolay?s?yla daha önce 76 lira olan dekar ba?? deste?imiz 271 lira gibi bir düzeye ç?km?? olacak. Yüzde 256'l?k, yakla??k 3,5 kat art?? hay?rl? u?urlu olsun. Çiftçimize helali ho? olsun. Yine bizim bir fark ödemesi ad? alt?nda verdi?imiz destek var. Bu destek de kilogram ba??na 110 kuru?. Bu 110 kuru?la beraber ?imdiki bu son mazot ve gübre deste?ini de ilave etti?imizde 1 lira 65 kuru?a denk gelen bir deste?i üreticilerimize veriyor olaca??z. Tekrar hay?rl? u?urlu olsun."

- Sertifikal? tohum

Bakan Vahit Kiri?ci, dünyada oldu?u gibi Türkiye'de de do?al gaz, mazot ve gübre fiyatlar?nda art?? ya?and???n? belirterek, "Bizi de ilgilendiren bir mevzu ama bu konuda çok ?ükür Türkiye bir s?k?nt?n?n içerisinde de?il. Evet fiyat art??lar? var. As?l olan bir ürünün bulunmas?d?r. Ürün bulunuyorsa fiyat?n? konu?uruz ama ürünü bulam?yorsunuz, bulamad???n?z bir ürünün fiyat?n? konu?man?n hiçbir anlam?, k?ymetiharbiyesi yoktur." dedi.

Tar?mda verimlili?in art?r?lmas?nda sertifikal? tohum kullan?m?n?n önemini vurgulayan Kiri?ci, ?öyle konu?tu:

"Son 20 y?lda sertifikal? tohum üretiminde tam 9 kat art?? sa?lad?k. 2021 üretimimiz 1 milyon 324 bin ton düzeyine ula?t?. Ülkemizde kullan?lan tohumlar?n hamdolsun yüzde 96's?n? art?k bu ülkede üretir hale geldik. Son 20 y?lda sadece üretmekle de yetinmedik ihracatta da 13 kat art?? sa?lad?k. 2021 ihracat rakam?m?z 215 milyon dolar. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Buradan duymak istemeyen, kula?? t?kal? de?ilse art niyetli olanlara sesleniyorum. De?erli karde?ler, bu ülke üretiyor, üretmeye de devam edecek. Tabii ki ihracat yap?yoruz, ithalat da var. O zaman hemen ?u soru da akl?n?za gelebilir. '?hracat?n ithalat? kar??lama oran? nedir?' denilebilir. 2022 y?l?nda yüzde 31'di. ?u anda yüzde 94'ler düzeyine ç?km?? bulunuyoruz. Hedefimiz bunun önce yüzde 100'e, daha sonra da üzerine ç?kmas?d?r."

Kiri?ci, sertifikal? tohum kullan?m deste?inin de art?r?ld???n? ifade ederek, "Mevcutta bu?day, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikte sertifikal? tohum deste?imiz dekar ba??na 24 lira. ?imdi biz bunu dekar ba??na 50 liraya ç?kard?k. Böylelikle yüzde 108'lik bir art?? sa?lam?? olduk. Bu tohumluklar? kullanan bütün üreticilerimize, tohumlar? üretenlere hay?rl? ve u?urlu olmas?n? diliyorum." dedi.

Pamuk hasad?n?n bereketli olmas?n? dileyen Bakan Kiri?ci, "Üreticilerimizin al?n ve ak?l terinin kar??l???n? hükümet olarak veriyoruz, daha da verece?iz. '2022 mahsulüyle ilgili bu y?l iyi fiyatlar oldu da acaba gelecek sene nas?l olur?' diye dü?ünülmesin. Size söz veriyorum, in?allah gelecek y?l, bu y?ldan daha iyi olacak ve sizlerin yan?nda olmaya devam edece?iz." diye konu?tu.

Hasat etkinli?ine Vali Rahmi Do?an, Tar?m ve Orman Bakan Yard?mc?s? Nihat Pakdil, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin ?anverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hac? Bayram Türko?lu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile ?l Tar?m ve Orman Müdürü Ergün Çolako?lu da kat?ld?.

18.09.2022