• 04.03.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 31.2173, USD Satış : 31.3424
    • EUR Alış : 33.7561, EUR Satış : 33.8913
    • SAR Alış : 8.2674, SAR Satış : 8.4074Hatay´da kilise kazisinda mezar odalari bulundu

- Arsuz ilçesindeki 6. yüzy?la ait Kutsal Havariler Kilisesi'ndeki kaz?da görevli arkeolog Ömer Çelik: - "Bu y?l alanda üç mezar odas? bulduk. Mezar odalar?n?n ikisinde iskelet tespit edemedik. Sadece bir odadaki mezardan iki iskelet ç?kard?k"

HATAY (AA) - BURAK M?LL? - Hatay'?n Arsuz ilçesinde portakal bahçesinde bulunan 6. yüzy?la ait Kutsal Havariler Kilisesi'nde sürdürülen sezon kaz?s?nda mezar odalar? bulundu.

Arpaçiftlik Mahallesi'nde Mehmet Kele?'in 2007'de bahçesine portakal fidan? dikmek isterken fark etti?i ve yap?lan kaz?larla Kutsal Havariler Kilisesi'nin yan? s?ra mozaikler, hayvan figürleri ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanr?ya te?ekkür etti?i yaz?t?n da gün ?????na ç?kar?ld??? alanda kaz? çal??malar? sürüyor.

Hatay Müze Müdürlü?ü ba?kanl???nda arkeolog Ömer Çelik taraf?ndan 20 ki?ilik ekiple yürütülen sezon kaz?lar?nda, 3 mezar odas? tespit edildi.

- "18 ya??ndaki genç k?z?n iskeletini müzeye naklettik"

Arkeolog Ömer Çelik, AA muhabirine, kilisede kurtarma kaz?lar?n?n gerçekle?tirildi?ini belirterek, kilisenin mimari plan?n? ortaya ç?karmak için çal??malar?n sürdü?ünü söyledi.

Kilisede 2007'deki sezon kaz?lar?nda dairesel biçimli mezarlar bulundu?unu hat?rlatan Çelik, "Bu mezarlar?n kilise yok olduktan sonra yap?ld???n? anl?yoruz. Çünkü mozaikleri tahrip edilerek yüzeysel tarzda gömüler yap?lm??. ?u an elimizde dairesel biçimli mezarlardan 20 kadar var. Biz 3'ünü açt?k. ?kisinin iskeletini mezar?n içerisinde tutuyoruz. 18 ya??ndaki genç k?z?n iskeletini ise al?p müzeye naklettik." dedi.

- "Bu y?l alanda üç mezar odas? bulduk"

Çelik, bu sezon kaz?lar?nda da kilisede oda ?eklinde mezarlar tespit ettiklerini belirtti.

"Bu y?l alanda üç mezar odas? bulduk. Mezar odalar?n?n ikisinde iskelet tespit edemedik. Sadece bir odadaki mezardan iki iskelet ç?kard?k. Önceden bir gömü yap?lm??. ?kinci bir gömü yap?laca?? zaman önce gömülen iskelet bir kö?eye toplanm?? ve ikinci gömü yap?larak mezar kapat?lm??." ifadelerini kullanan Çelik, di?er mezarlarda ise böyle bir veriye denk gelmediklerini kaydetti.

Çelik, kaz?larda bu alan?n 13. yüzy?ldan sonra mezarl?k olarak kullan?lmaya devam etti?inin anla??ld???n? dile getirdi.

Kilisenin d?? bahçesindeki kaz?larda da gömü tespit ettiklerini, burayla ilgili de inceleme ve çal??malar?n sürdü?ünü belirten Çelik, kaz?larda ayr?ca kandil, Finike tarz? boncuk ve mermerden havan ile haç parçalar? bulduklar?n? anlatt?.

Çelik, kilisenin mimari plan?n?n ortaya ç?kar?lmas?n?n ard?ndan kaz? çal??malar?n? durduracaklar?n? ve buran?n koruma alt?na al?naca??n? sözlerine ekledi.

06.11.2022