• 04.03.2024 Pazartesi
    • USD Alış : 31.2173, USD Satış : 31.3424
    • EUR Alış : 33.7561, EUR Satış : 33.8913
    • SAR Alış : 8.2674, SAR Satış : 8.4074Hatay´da 270 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

HATAY (AA) - Hatay'da hasad? süren zeytinde 270 bin ton rekolte elde edilece?i öngörülüyor.

Ülkede zeytin üretiminde yedinci s?rada bulunan, yakla??k 16 milyon zeytin a?ac?na sahip kentte üreticilerin hasat mesaisi sürüyor.

Toplanan zeytinlerin bir k?sm? sofral?k olarak ayr?l?yor, büyük bölümü de kasalara ve çuvallara doldurularak s?k?lmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

Zeytinler fabrikalarda ilk olarak toplama havuzuna al?n?yor, ard?ndan bantl? konveyörlere aktar?larak yapraklar?ndan ayr??t?r?l?yor ve y?kan?yor. Daha sonra pres i?lemlerinden geçirilen zeytinlerin ya?? ayr??t?r?larak zeytinya?? elde ediliyor.

Bu y?l kentte 270 bin ton zeytin yeti?tirilmesi, 45 bin ton civar?nda zeytinya?? elde edilmesi bekleniyor.

Yüzde 60-65'i yurt içinde de?erlendirilen zeytinya??n?n yüzde 35-40'? Avrupa ve Orta Do?u ülkelerine gönderiliyor.

- Hedef, yurt d???na en az 16 bin ton zeytinya?? satmak

?l Tar?m ve Orman Müdürü Ergün Çolako?lu, AA muhabirine, bu y?l yurt d???na en az 16 bin ton zeytinya?? sat?lmas?n? hedeflediklerini söyledi.

Çolako?lu, ?unlar? kaydetti:

"?limizde 2021 y?l?nda TÜ?K verilerine göre 120 bin ton civar?nda zeytin üretimimiz vard?. Bunun yüzde 10-15'lik k?sm? sofral?k ve salamura olarak de?erlendirildi. Bunun kar??l???nda da geçen y?l elde etti?imiz zeytinya?? miktar? 20-25 bin tondu. 2022 y?l?nda 270 bin tonun üzerinde zeytin üretimi beklentimiz var. Bunun yüzde 20'ye yak?n? salamura ve sofral?k olarak de?erlendirildi?i gibi kalan yüzde 80'lik k?sm? da zeytinya?? i?letmelerimizde zeytinya??na dönü?türülmektedir. ?limizde üretilen zeytinlerden bu y?l bekledi?imiz zeytinya?? 45 bin ton civar?nda. Bunlar yurt içinde de?erlendirildi?i gibi bir k?sm? da ihraç edilmekte. Ba?ta Avrupa ve Orta Do?u ülkeleri olmak üzere dünyan?n pek çok ülkesine ihracat? yap?lmaktad?r."

Zeytinya?? fabrikas? sahibi Ahmet Sar? da iklim ?artlar?n?n elveri?li olu?u sayesinde bu y?l zeytin rekoltesinin artt???n? dile getirdi.

Sar?, "Üreticilerin fabrikam?za getirdi?i zeytinleri ya?a dönü?türmek için bugünlerde yo?un ?ekilde çal???yoruz. Cinsine göre 1 ton zeytinden 250-350 kilogram zeytinya?? elde ediyoruz." dedi.

19.11.2022